Obre el menú principal

Compartir biblioteques JClic

jclic_logo.gif


Un cas especial a l'hora de compartir arxius són els arxius de biblioteca de jClic.
L'escenari ideal és que al obrir el jClic automàticament ens oferisca l'opció d'escollir la biblioteca, sense haver de buscar-la a la carpeta compartida. És més, si açò passara en tots els ordinadors de l'aula sense haver de configurar-los un a un, seria perfecte. Aquesta solució és possible integrant la biblioteca que estarà a la carpeta compartida en l'arxiu de biblioteques.

Procediment

 1. Copiem la biblioteca i totes les seues activitats associades a una carpeta dins de la carpeta compartida.
 2. Obrim el jClic.
 3. Seleccionem el menú de Ferramentes i escollim Biblioteques.
 4. En la finestra que ens apareix polsem el botó “Nova”.
 5. En la nova finestra que ens apareix seleccionem “Afig un enllaç a una biblioteca ja existent” i polsem el botó ... que obrirà una finestra de exploració.
 6. En la finestra de l'explorador anem a la carpeta on hem copiat (pas 1) la biblioteca i les seues activitats. L'esmentada carpeta es trobarà en /net/share/
 7. Una vegada en la carpeta seleccionem l'arxiu de Biblioteca, polsem “Obri”, en la finestra d'exploració i “D'acord” en la següent finestra.
 8. Ara simplement ens queda seleccionar la nova Biblioteca per accedir a les nostres activitats.


A partir d'ara, cada vegada que entrem en el jClic de l'ordinador ens donarà l'opció de seleccionar la biblioteca i així accedir fàcilment a les activitats.

Nota clasica.png No obstant, existeixen uns inconvenients: aquesta proposta sols funciona per a Usuaris de Xarxa.Si en la casella “Afig un enllaç a una biblioteca ja existent” del punt 5 introduïm el text “http://share/Nom_Carpeta/Nom_Biblioteca.jclic”, on Nom_Carpeta és el nom de la carpeta on està la biblioteca a compartir i Nom_Biblioteca.jclic és el nom de l'arxiu de biblioteca de jClic, servirà també per a usuaris locals (pe. lliurex/lliurex), però haurem de configurar ordinador per ordinador aquesta solució. Aquesta proposta s'ha de configurar per a cada usuari.

Solució alternativa


Una altra solució més ràpida és utilitzar un script que actualitza el jClic d'un conjunt d'usuaris de xarxa (estudiants) per què al obrir jClic automàticament ens oferisca l'opció d'escollir entre el llistat de Biblioteques que tenim compartides, sense haver de realitzar cap configuració addicional.

En aquesta solució farem servir el terminal de linux, per la qual cosa cal estar una mica familiaritzat amb executar comandaments en el terminal.

En aquesta segona opció necessitem dos llistats (cadascun en un fitxer diferent). El llistat de biblioteques (biblioteques.txt) i el llistat d'usuaris (usuaris.txt). Al llistat de biblioteques s'indica en cada línia i separat per punt i coma el nom de la biblioteca i la ruta on es troba.

Exemple

Per exemple:
Biblioteca Infantil;http://share/recursos/infantil/projects/library.jclic
Biblioteca Primaria;http://share/recursos/primaria/projects/library.jclic
Infantil i Primaria Clic 2009;/net/share/Docs/Docs/jclic.jclic

Llistat d'usuaris

Al llistat d'Usuaris (usuaris.txt) s'indicarà en cada línia el nom de cada usuari.
Per exemple:
acuartoa01
acuartoa02
acuartoa03
acuartoa04
acuartoa05
acuartoa06
acuartoa07
acuartoa08
acuartoa09
acuartoa10
acuartoa11
acuartoa12

Passos

Una vegada tenim correctament els llistats la forma d'ús és la següent:

 1. Obrim un terminal => Menú “Aplicacions” -> Opció “Accessoris” -> “Terminal”
 2. Ens convertim en root (escrivim en el terminal) => $sudo su root (i després polsem la tecla “Enter”) Quan demane la contrasenya, la escrivim.
 3. Accedim a la carpeta on tenim el script i els llistats (per exemple, si estem en l'usuari Lliurex i la carpeta amb el script és la carpeta
  “script_jclic” en l'escriptori, executarem en el terminal => #cd /home/lliurex/Desktop/script_jclic)
 4. Descomprimim (si abans no ho hem fet) el script => #unzip jclic_usuarios.sh.zip
 5. Donem permisos d'execució al script => #chmod 744 jclic_usuarios.sh
 6. Executem el script: #./jclic_usuarios biblioteques.txt usuaris.txt
 7. ¡¡¡ I ja tenim configurades les biblioteques en tots los usuaris !!!

Ara quan un usuari obri el jClic automàticament se li mostrarà el llistat de biblioteques que tenim compartides.


Fonts

Adaptació del document que apareix a http://mestreacasa.gva.es/group/coortic/14

script usuaris