Obre el menú principal

Diferència entre revisions de la pàgina «Arranjament per a diversos instruments»

 
Línia 1: Línia 1:
En esta ocasió aprendrem a:  
+
En esta ocasión aprenderemos a:  
  
*'''Abrir una partitura''' que prèviament havíem guardat.  
+
*'''Abrir una partitura''' que previamente habíamos guardado.  
*Crear partitures per a '''instruments transpositores'''.  
+
*Crear partituras para '''instrumentos transpositores'''.  
*'''Seleccionar, copiar i apegar''' fragments musicals.  
+
*'''Seleccionar, copiar y pegar''' fragmentos musicales.  
*'''Cambiar de tonalitat''' (transportar) una partitura existent.
+
*'''Cambiar de tonalidad''' (transportar) una partitura existente.
  
Veurem com utilitzant de la manera adequada les funcions de copiar i apegar podem crear amb facilitat '''arreglaments per a diferents formacions instrumentals'''.  
+
Veremos cómo utilizando de la manera adecuada las funciones de copiar y pegar podemos crear con facilidad '''arreglos para diferentes formaciones instrumentales'''.  
  
Utilitzarem l’arxiu de la partitura que creguem en l’exercici 1&nbsp;<span class="nolink">[[Creació d’una melodia senzilla]]</span>.  
+
Utilizaremos el archivo de la partitura que creamos en el ejercicio 1&nbsp;<span class="nolink">[[Creación de una melodía sencilla]]</span>.  
  
El '''resultat final''' que volem aconseguir és el següent:  
+
El '''resultado final''' que queremos conseguir es el siguiente:  
  
 
http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_043.png  
 
http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_043.png  
  
Pots descarregar la partitura en format Pdf per a imprimir-la en l’enllaç següent:  
+
Puedes descargar la partitura en formato Pdf para imprimirla en el siguiente enlace:  
  
[http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/Dona%20Nobis%20Pacem_1.pdf Partitura de Dóna Nobis (va triar)]  
+
[http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/Dona%20Nobis%20Pacem_1.pdf Partitura de Dona Nobis (trio)]  
  
Crear una partitura nova per a diversos instruments.  =
+
= Crear una partitura nueva para varios instrumentos.  =
  
El nostre objectiu és '''crear un arreglament per a flauta, clarinet i fagot'''. Utilitzarem com a material de partida Dóna Nobis, un cànon a tres veus.  
+
Nuestro objetivo es '''crear un arreglo para flauta, clarinete y fagot'''. Utilizaremos como material de partida Dona Nobis, un canon a tres voces.  
  
Les dobles barres que incloem en la partitura indicaven les entrades de les distintes veus. Com podràs comprovar, estan situades cada 8 compassos; açò significa que quan la flauta comence a tocar el compàs 9, el clarinet començarà a tocar la -m’ho dia des del compàs 1. I quan vaja pel compàs 17 començarà a tocar el fagot des del principi.  
+
Las dobles barras que incluimos en la partitura indicaban las entradas de las distintas voces. Como podrás comprobar, están situadas cada 8 compases; esto significa que cuando la flauta comience a tocar el compás 9, el clarinete empezará a tocar la melo día desde el compás 1. Y cuando vaya por el compás 17 comenzará a tocar el fagot desde el principio.  
  
Com la melodia dura 24 compassos, la duració total de l’arreglament serà de 40 compassos, els 16 de la flauta fins que entra el fagot més els 24 del fagot.  
+
Como la melodía dura 24 compases, la duración total del arreglo será de 40 compases, los 16 de la flauta hasta que entra el fagot más los 24 del fagot.  
  
Començarem creant una nova partitura amb el menú:  
+
Empezaremos creando una nueva partitura con el menú:  
<pre>Archivo &gt; Nou</pre>  
+
<pre>Archivo &gt; Nuevo</pre>  
seguint <span class="nolink">els mateixos passos que en la partitura Dóna Nobis:</span>  
+
siguiendo <span class="nolink">los mismos pasos que en la partitura Dona Nobis:</span>  
  
*Título, subtítol, etc.
+
*Título, subtítulo, etc.
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_002-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_002-thumb.png</center>  
*Añade la flauta, el clarinet i el fagot, en eixe orde.
+
*Añade la flauta, el clarinete y el fagot, en ese orden.
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_003-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_003-thumb.png</center>  
 
*Tonalidad:
 
*Tonalidad:
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_004-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_004-thumb.png</center>  
<br> I finalment la indicació de compàs i el nombre de compassos, que com hem vist seran 40 en total:  
+
<br> Y por último la indicación de compás y el número de compases, que como hemos visto serán 40 en total:  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_027-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_027-thumb.png</center>  
Després de punxar a '''Acabar''' podràs veure la teua nova partitura.  
+
Tras pinchar en '''Terminar''' podrás ver tu nueva partitura.  
  
No oblides guardar-la en el menú:  
+
No olvides guardarla en el menú:  
 
<pre>Archivo &gt; Guardar</pre>  
 
<pre>Archivo &gt; Guardar</pre>  
tal com vam veure<span class="nolink"> en l’anterior tutorial.</span>  
+
tal y como vimos<span class="nolink"> en el anterior tutorial.</span>  
  
Configurar els instruments perquè mostren l’altura real  =
+
= Configurar los instrumentos para que muestren la altura real  =
  
Les partitures destinades a instruments transpositores s’escriuen de manera diferent de com sonen quan són interpretades. '''En el clarinet en Sib''', per exemple, quan l’interprete llig la nota Do en realitat sona un Sib. Pel que si volem que sone un Do haurem d’escriure un Re.  
+
Las partituras destinadas a instrumentos transpositores se escriben de manera diferente a como suenan cuando son interpretadas. '''En el clarinete en Sib''', por ejemplo, cuando el interprete lee la nota Do en realidad suena un Sib. Por lo que si queremos que suene un Do deberemos escribir un Re.  
  
Alternar entre altura real i notació transportada  ===
+
=== Alternar entre altura real y notación transportada  ===
  
Afortunadament en MuseScore tenim l’opció d’introduir la música en la seua altura real i deixar en mans del programa el transport de la mateixa.  
+
Afortunadamente en MuseScore tenemos la opción de introducir la música en su altura real y dejar en manos del programa el transporte de la misma.  
  
Per defecte MuseScore ens mostra la música transportada en els instruments transpositores, (este és el cas del clarinet en Sib del nostre arreglament); perquè ens mostre l’altura real '''punxem en el botó Afinació de Concert'''.  
+
Por defecto MuseScore nos muestra la música transportada en los instrumentos transpositores, (este es el caso del clarinete en Sib de nuestro arreglo); para que nos muestre la altura real '''pinchamos en el botón Afinación de Concierto'''.  
 
<center>[[Image:Afinacion.png]]<br></center>  
 
<center>[[Image:Afinacion.png]]<br></center>  
Ara podrem introduir la música sense necessitat de transportar-la.  
+
Ahora podremos introducir la música sin necesidad de transportarla.  
  
Obrir la partitura de Dóna Nobis  =
+
= Abrir la partitura de Dona Nobis  =
  
Amb el menú  
+
Con el menú  
<pre>Archivo &gt; Obrir...</pre>  
+
<pre>Archivo &gt; Abrir...</pre>  
accedim a una finestra que ens permet navegar per les carpetes del nostre ordinador i seleccionar un arxiu per a obrir-ho:<br>  
+
accedemos a una ventana que nos permite navegar por las carpetas de nuestro ordenador y seleccionar un archivo para abrirlo:<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_008.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_008.png</center>  
'''Abre d’esta manera la partitura de Dóna Nobis''' que vas crear en el tutorial <span class="nolink">Creació d’una melodia senzilla</span> ([http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/Dona%20Nobis%20Pacem.mscz o bé descàrrega este arxiu]).  
+
'''Abre de esta forma la partitura de Dona Nobis''' que creaste en el tutorial <span class="nolink">Creación de una melodía sencilla</span> ([http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/Dona%20Nobis%20Pacem.mscz o bien descarga este archivo]).  
  
<span class="help">En linux (Ubuntu, Lliurex) hem '''d’obrir primer MuseScore''', i des del programa obrir la partitura. Si fem doble clic sobre l’arxiu de la partitura no s’obrirà MuseScore, ja que per defecte els arxius .mscz estan associats a un altre programa.</span>  
+
<span class="help">En linux (Ubuntu, Lliurex) debemos '''abrir primero MuseScore''', y desde el programa abrir la partitura. Si hacemos doble clic sobre el archivo de la partitura no se abrirá MuseScore, ya que por defecto los archivos .mscz están asociados a otro programa.</span>  
  
Veurem unes quantes pestanyes en la part superior de la partitura; les dos últimes, amb el nom ''Dóna Nobis Pacem'', pertanyen a la partitura de l’arreglament i a l’original, respectivament:<br>  
+
Veremos varias pestañas en la parte superior de la partitura; las dos últimas, con el nombre ''Dona Nobis Pacem'', pertenecen a la partitura del arreglo y al original, respectivamente:<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_009-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_009-thumb.png</center>  
Punxant sobre estes pestanyes podem canviar entre les partitures que tenim obertes.  
+
Pinchando sobre estas pestañas podemos cambiar entre las partituras que tenemos abiertas.  
  
 
<br>  
 
<br>  
  
Seleccionar fragments de música i copiar-los =
+
= Seleccionar fragmentos de música y copiarlos =
  
En compte d’introduir la música en l’arreglament anem a copiar-la de la partitura que acabem d’obrir.<br> Primer hem de seleccionar el fragment que volem copiar (en este cas tota la melodia):  
+
En lugar de introducir la música en el arreglo vamos a copiarla de la partitura que acabamos de abrir.<br> Primero debemos seleccionar el fragmento que queremos copiar (en este caso toda la melodía):  
  
#'''Clic en la primera nota''' de l’obra per a seleccionar-la<br> <center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_010-thumb.png</center>  
+
#'''Clic en la primera nota''' de la obra para seleccionarla<br> <center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_010-thumb.png</center>  
#Mayus+'''clic''' en l’última nota de l’obra.<br> <center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_012-thumb.png</center><br> La regió deurà ara estar seleccionada amb un rectangle blau.  
+
#Mayus+'''clic''' en la última nota de la obra.<br> <center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_012-thumb.png</center><br> La región deberá ahora estar seleccionada con un rectángulo azul.  
#Copiamos la selecció en el menú<br> <pre>Editar &gt; Copiar</pre>
+
#Copiamos la selección en el menú<br> <pre>Editar &gt; Copiar</pre>
  
o amb la combinació de tecles Ctrl+C.  
+
o con la combinación de teclas Ctrl+C.  
  
Apegar la melodia en la partitura de l’arreglament.  =
+
= Pegar la melodía en la partitura del arreglo.  =
  
 
<br>  
 
<br>  
  
Canviem a la partitura de l’arreglament punxant sobre la seua pestanya:<br>  
+
Cambiamos a la partitura del arreglo pinchando sobre su pestaña:<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_015-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_015-thumb.png</center>  
i ens assegurem de que el primer compàs de la flauta està seleccionat:<br>  
+
y nos aseguramos de que el primer compás de la flauta está seleccionado:<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_017-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_017-thumb.png</center>  
Apeguem la música que hem copiat en el menú:  
+
Pegamos la música que hemos copiado en el menú:  
<pre>Editar &gt; Apegar</pre>  
+
<pre>Editar &gt; Pegar</pre>  
Repetim l’operació en el pentagrama del clarinet seleccionant el nové compàs:<br>  
+
Repetimos la operación en el pentagrama del clarinete seleccionando el noveno compás:<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_023-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_023-thumb.png</center>  
i apegant la música de nou amb:  
+
y pegando la música de nuevo con:  
<pre>Editar &gt; Apegar</pre>  
+
<pre>Editar &gt; Pegar</pre>  
<span class="help">També podem usar el drecera de teclat Ctrl + V</span>  
+
<span class="help">También podemos usar el atajo de teclado Ctrl + V</span>  
  
I per a acabar repetim una vegada més el procés amb la part del fagot, esta vegada seleccionant el compàs 17:<br>  
+
Y para terminar repetimos una vez más el proceso con la parte del fagot, esta vez seleccionando el compás 17:<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_024-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_024-thumb.png</center>  
i apegant la música amb:  
+
y pegando la música con:  
<pre>Editar &gt; Apegar</pre>  
+
<pre>Editar &gt; Pegar</pre>  
Completar la melodia en la flauta i el clarinet =
+
= Completar la melodía en la flauta y el clarinete =
  
Quan la flauta i el clarinet han acabat de tocar la melodia, el fagot encara no ha arribat al final. Musicalment no sona malament, però practicarem el que hem aprés completant els pentagrames d’estos instruments perquè continuen tocant fins al final.<br> No detallaré tots els passos perquè són pareguts al que hem vist en apartats anteriors.  
+
Cuando la flauta y el clarinete han terminado de tocar la melodía, el fagot aún no ha llegado al final. Musicalmente no suena mal, pero vamos a practicar lo que hemos aprendido completando los pentagramas de estos instrumentos para que sigan tocando hasta el final.<br> No voy a detallar todos los pasos porque son parecidos a lo que hemos visto en apartados anteriores.  
  
Completar la melodia de la flauta  ===
+
=== Completar la melodía de la flauta  ===
  
Hauràs de '''seleccionar els primers 16 compassos''' de la flauta,<br>  
+
Deberás '''seleccionar los primeros 16 compases''' de la flauta,<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_028-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_028-thumb.png</center>  
<br> '''copiar-los''' amb Ctrl+C, i '''apegar-los''' a partir del compàs 25.  
+
<br> '''copiarlos''' con Ctrl+C, y '''pegarlos''' a partir del compás 25.  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_029-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_029-thumb.png</center>  
Completar la melodia del clarinet ===
+
=== Completar la melodía del clarinete ===
  
En este cas necessitarem tan sols els primers 8 compassos. Selecciona’ls,<br>  
+
En este caso necesitaremos tan sólo los primeros 8 compases. Selecciónalos,<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_030-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_030-thumb.png</center>  
<br> copia’ls i apega’ls a partir del compàs 33 del clarinet.  
+
<br> cópialos y pégalos a partir del compás 33 del clarinete.  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_031-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_031-thumb.png</center>  
 
<br>  
 
<br>  
  
Canviar d’octava la melodia en la flauta i en el fagot  =
+
= Cambiar de octava la melodía en la flauta y en el fagot  =
  
Com hauràs pogut comprovar en la part del fagot la melodia està massa aguda. I la part de la flauta sonaria millor si la pugem una octava.  
+
Como habrás podido comprobar en la parte del fagot la melodía está demasiado aguda. Y la parte de la flauta sonaría mejor si la subimos una octava.  
  
<br> Per a '''pujar una octava la part de la flauta''', selecciona-la sencera i polsa la combinació de tecles Ctrl+Dalt
+
<br> Para '''subir una octava la parte de la flauta''', selecciónala entera y pulsa la combinación de teclas Ctrl+Arriba
  
<span class="help">Quan tenim seleccionat un fragment de música podem modificar '''totes les notes al mateix temps''' utilitzant els cursors dalt i baix per a '''pujar o abaixar un semitò''' o les combinacions </span>Ctrl+-&gt;Arriba<span class="help"> i </span>Ctrl+-&gt;Abajo<span class="help"> per a '''pujar o abaixar una octava'''. </span>  
+
<span class="help">Cuando tenemos seleccionado un fragmento de música podemos modificar '''todas las notas al mismo tiempo''' utilizando los cursores arriba y abajo para '''subir o bajar un semitono''' o las combinaciones </span>Ctrl+-&gt;Arriba<span class="help"> y </span>Ctrl+-&gt;Abajo<span class="help"> para '''subir o bajar una octava'''. </span>  
  
Repetix l’operació amb la part del fagot, esta vegada usant la combinació Ctrl+-&gt;Abajo<span class="help"> </span>  
+
Repite la operación con la parte del fagot, esta vez usando la combinación Ctrl+-&gt;Abajo<span class="help"> </span>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_026-thumb.png<br></center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_026-thumb.png<br></center>  
Canviar de tonalitat l’obra.  =
+
= Cambiar de tonalidad la obra.  =
  
Canviar de tonalitat una peça (transportar-la) amb MuseScore és molt senzill. Canviarem la nostra peça a la tonalitat de'''Sol Major'''.<br> Seleccionem tot en el menú:  
+
Cambiar de tonalidad una pieza (transportarla) con MuseScore es muy sencillo. Vamos a cambiar nuestra pieza a la tonalidad de'''Sol Mayor'''.<br> Seleccionamos todo en el menú:  
<pre>Editar &gt; Seleccionar tot</pre><center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_032-thumb.png</center>  
+
<pre>Editar &gt; Seleccionar todo</pre><center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_032-thumb.png</center>  
<br> I transportem amb el menú:  
+
<br> Y transportamos con el menú:  
<pre>Notas &gt; Transposició...</pre><center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_033.png</center>  
+
<pre>Notas &gt; Transposición...</pre><center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_033.png</center>  
<br> En la casella de ''semitons'' introduïm 2, ja que la peça està en Fa Major i volem pujar-la 1 to.<br> Marquem la casella ''Traslladar les armadures'' i punxem a '''Acceptar'''.<br> El resultat serà el següent:  
+
<br> En la casilla de ''semitonos'' introducimos 2, ya que la pieza está en Fa Mayor y queremos subirla 1 tono.<br> Marcamos la casilla ''Transponer las armaduras'' y pinchamos en '''Aceptar'''.<br> El resultado será el siguiente:  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_034-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_034-thumb.png</center>  
Afegir el claudàtor =
+
= Añadir el corchete =
  
És usual agrupar els pentagrames de distints instruments amb claudàtors. Per a afegir un claudàtor a la nostra peça utilitzarem la paleta (F9 per a activar-la i desactivar-la) i dins d’esta la '''subpaleta Claus''' (clic per a expandir-la).<br> Punxem en el claudàtor i ho arrosseguem fins al primer compàs del pentagrama de la flauta soltant-ho quan canvie de color:<br>  
+
Es usual agrupar los pentagramas de distintos instrumentos con corchetes. Para añadir un corchete a nuestra pieza utilizaremos la paleta (F9 para activarla y desactivarla) y dentro de esta la '''subpaleta Llaves''' (clic para expandirla).<br> Pinchamos en el corchete y lo arrastramos hasta el primer compás del pentagrama de la flauta soltandolo cuando cambie de color:<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_038-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_038-thumb.png</center>  
<br> Fem doble clic sobre el claudàtor. Punxem i arrosseguem el tirador que apareix fins al pentagrama del fagot:  
+
<br> Hacemos doble clic sobre el corchete. Pinchamos y arrastramos el tirador que aparece hasta el pentagrama del fagot:  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_039-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_039-thumb.png</center>  
Ara el claudàtor se superposa als números de compàs. Per a pujar-los anem al menú:  
+
Ahora el corchete se superpone a los números de compás. Para subirlos vamos al menú:  
<pre>Estilo &gt; Editar Estils de Text...</pre><center>[[Image:Editar Estils de Texto.png]]<br></center>  
+
<pre>Estilo &gt; Editar Estilos de Texto...</pre><center>[[Image:Editar Estilos de Texto.png]]<br></center>  
<br> En la llista seleccionem '''Números de compassos'''&nbsp;y en Desplaçament modifiquem el desplaçament de I a -1.00sp.  
+
<br> En la lista seleccionamos '''Números de compases'''&nbsp;y en Desplazamiento modificamos el desplazamiento de Y a -1.00sp.  
  
Modificar els noms dels instruments =
+
= Modificar los nombres de los instrumentos =
  
Tan sols ens queda modificar els noms dels instruments per a posar-los en espanyol.<br> Per a això fem doble clic sobre cada nom, esborrem i reescrivim el nom:<br>  
+
Tan sólo nos queda modificar los nombres de los instrumentos para ponerlos en español.<br> Para ello hacemos doble clic sobre cada nombre, borramos y reescribimos el nombre:<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_042-thumb.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_042-thumb.png</center>  
<br> No oblides modificar també els noms curts.  
+
<br> No olvides modificar también los nombres cortos.  
  
El resultat final ha de ser semblant a la imatge següent:<br>  
+
El resultado final debe ser similar a la siguiente imagen:<br>  
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imatges/musescore/musescore2/creacrion_arreglaments_043.png</center>  
+
<center>http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore2/creacrion_arreglos_043.png</center>  
 
<br> [[Image:Musescore-mu-whitebg-l.png|right|60x50px|Musescore-mu-whitebg-l.png]] {{Languages|Arranjament per a diversos instruments}}  
 
<br> [[Image:Musescore-mu-whitebg-l.png|right|60x50px|Musescore-mu-whitebg-l.png]] {{Languages|Arranjament per a diversos instruments}}  
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; padding-top: 0px !important; padding-right: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 0px !important; margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important;"><div style="max-width: 300px !important;color: #fafafa !important;opacity: 0.8 !important;border-color: #000000 !important;border-width: 0px !important;-webkit-border-radius: 10px !important;background-color: #363636 !important;font-size: 16px !important;padding: 8px !important;overflow: visible !important;background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000));z-index: 999999 !important;text-align: left !important;"><div class="transbatega"></div><div class="additional"></div></div>[[Image:]]</div>  
+
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="opacity: 1 !important; background-image: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; padding-top: 0px !important; padding-right: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 0px !important; margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; position: absolute !important; top: 0px; left: 0px; overflow-x: visible !important; overflow-y: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important; display: none; background-position: initial initial !important; background-repeat: initial initial !important;"><div style="max-width: 300px !important;color: #fafafa !important;opacity: 0.8 !important;border-color: #000000 !important;border-width: 0px !important;-webkit-border-radius: 10px !important;background-color: #363636 !important;font-size: 16px !important;padding: 8px !important;overflow: visible !important;background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000));z-index: 999999 !important;text-align: left !important;"><div class="translate"></div><div class="additional"></div></div>[[Image:]]</div>  
 
[[Category:Musescore]]
 
[[Category:Musescore]]

Revisió de 11:07, 23 abr 2012

En esta ocasión aprenderemos a:

 • Abrir una partitura que previamente habíamos guardado.
 • Crear partituras para instrumentos transpositores.
 • Seleccionar, copiar y pegar fragmentos musicales.
 • Cambiar de tonalidad (transportar) una partitura existente.

Veremos cómo utilizando de la manera adecuada las funciones de copiar y pegar podemos crear con facilidad arreglos para diferentes formaciones instrumentales.

Utilizaremos el archivo de la partitura que creamos en el ejercicio 1 Creación de una melodía sencilla.

El resultado final que queremos conseguir es el siguiente:

creacrion_arreglos_043.png

Puedes descargar la partitura en formato Pdf para imprimirla en el siguiente enlace:

Partitura de Dona Nobis (trio)

Crear una partitura nueva para varios instrumentos.

Nuestro objetivo es crear un arreglo para flauta, clarinete y fagot. Utilizaremos como material de partida Dona Nobis, un canon a tres voces.

Las dobles barras que incluimos en la partitura indicaban las entradas de las distintas voces. Como podrás comprobar, están situadas cada 8 compases; esto significa que cuando la flauta comience a tocar el compás 9, el clarinete empezará a tocar la melo día desde el compás 1. Y cuando vaya por el compás 17 comenzará a tocar el fagot desde el principio.

Como la melodía dura 24 compases, la duración total del arreglo será de 40 compases, los 16 de la flauta hasta que entra el fagot más los 24 del fagot.

Empezaremos creando una nueva partitura con el menú:

Archivo > Nuevo

siguiendo los mismos pasos que en la partitura Dona Nobis:

 • Título, subtítulo, etc.
creacrion_arreglos_002-thumb.png
 • Añade la flauta, el clarinete y el fagot, en ese orden.
creacrion_arreglos_003-thumb.png
 • Tonalidad:
creacrion_arreglos_004-thumb.png


Y por último la indicación de compás y el número de compases, que como hemos visto serán 40 en total:

creacrion_arreglos_027-thumb.png

Tras pinchar en Terminar podrás ver tu nueva partitura.

No olvides guardarla en el menú:

Archivo > Guardar

tal y como vimos en el anterior tutorial.

Configurar los instrumentos para que muestren la altura real

Las partituras destinadas a instrumentos transpositores se escriben de manera diferente a como suenan cuando son interpretadas. En el clarinete en Sib, por ejemplo, cuando el interprete lee la nota Do en realidad suena un Sib. Por lo que si queremos que suene un Do deberemos escribir un Re.

Alternar entre altura real y notación transportada

Afortunadamente en MuseScore tenemos la opción de introducir la música en su altura real y dejar en manos del programa el transporte de la misma.

Por defecto MuseScore nos muestra la música transportada en los instrumentos transpositores, (este es el caso del clarinete en Sib de nuestro arreglo); para que nos muestre la altura real pinchamos en el botón Afinación de Concierto.

Afinacion.png

Ahora podremos introducir la música sin necesidad de transportarla.

Abrir la partitura de Dona Nobis

Con el menú

Archivo > Abrir...

accedemos a una ventana que nos permite navegar por las carpetas de nuestro ordenador y seleccionar un archivo para abrirlo:

creacrion_arreglos_008.png

Abre de esta forma la partitura de Dona Nobis que creaste en el tutorial Creación de una melodía sencilla (o bien descarga este archivo).

En linux (Ubuntu, Lliurex) debemos abrir primero MuseScore, y desde el programa abrir la partitura. Si hacemos doble clic sobre el archivo de la partitura no se abrirá MuseScore, ya que por defecto los archivos .mscz están asociados a otro programa.

Veremos varias pestañas en la parte superior de la partitura; las dos últimas, con el nombre Dona Nobis Pacem, pertenecen a la partitura del arreglo y al original, respectivamente:

creacrion_arreglos_009-thumb.png

Pinchando sobre estas pestañas podemos cambiar entre las partituras que tenemos abiertas.


Seleccionar fragmentos de música y copiarlos

En lugar de introducir la música en el arreglo vamos a copiarla de la partitura que acabamos de abrir.
Primero debemos seleccionar el fragmento que queremos copiar (en este caso toda la melodía):

 1. Clic en la primera nota de la obra para seleccionarla
  creacrion_arreglos_010-thumb.png
 2. Mayus+clic en la última nota de la obra.
  creacrion_arreglos_012-thumb.png

  La región deberá ahora estar seleccionada con un rectángulo azul.
 3. Copiamos la selección en el menú
  Editar > Copiar

o con la combinación de teclas Ctrl+C.

Pegar la melodía en la partitura del arreglo.


Cambiamos a la partitura del arreglo pinchando sobre su pestaña:

creacrion_arreglos_015-thumb.png

y nos aseguramos de que el primer compás de la flauta está seleccionado:

creacrion_arreglos_017-thumb.png

Pegamos la música que hemos copiado en el menú:

Editar > Pegar

Repetimos la operación en el pentagrama del clarinete seleccionando el noveno compás:

creacrion_arreglos_023-thumb.png

y pegando la música de nuevo con:

Editar > Pegar

También podemos usar el atajo de teclado Ctrl + V

Y para terminar repetimos una vez más el proceso con la parte del fagot, esta vez seleccionando el compás 17:

creacrion_arreglos_024-thumb.png

y pegando la música con:

Editar > Pegar

Completar la melodía en la flauta y el clarinete

Cuando la flauta y el clarinete han terminado de tocar la melodía, el fagot aún no ha llegado al final. Musicalmente no suena mal, pero vamos a practicar lo que hemos aprendido completando los pentagramas de estos instrumentos para que sigan tocando hasta el final.
No voy a detallar todos los pasos porque son parecidos a lo que hemos visto en apartados anteriores.

Completar la melodía de la flauta

Deberás seleccionar los primeros 16 compases de la flauta,

creacrion_arreglos_028-thumb.png


copiarlos con Ctrl+C, y pegarlos a partir del compás 25.

creacrion_arreglos_029-thumb.png

Completar la melodía del clarinete

En este caso necesitaremos tan sólo los primeros 8 compases. Selecciónalos,

creacrion_arreglos_030-thumb.png


cópialos y pégalos a partir del compás 33 del clarinete.

creacrion_arreglos_031-thumb.png


Cambiar de octava la melodía en la flauta y en el fagot

Como habrás podido comprobar en la parte del fagot la melodía está demasiado aguda. Y la parte de la flauta sonaría mejor si la subimos una octava.


Para subir una octava la parte de la flauta, selecciónala entera y pulsa la combinación de teclas Ctrl+Arriba

Cuando tenemos seleccionado un fragmento de música podemos modificar todas las notas al mismo tiempo utilizando los cursores arriba y abajo para subir o bajar un semitono o las combinaciones Ctrl+->Arriba y Ctrl+->Abajo para subir o bajar una octava.

Repite la operación con la parte del fagot, esta vez usando la combinación Ctrl+->Abajo

creacrion_arreglos_026-thumb.png

Cambiar de tonalidad la obra.

Cambiar de tonalidad una pieza (transportarla) con MuseScore es muy sencillo. Vamos a cambiar nuestra pieza a la tonalidad deSol Mayor.
Seleccionamos todo en el menú:

Editar > Seleccionar todo
creacrion_arreglos_032-thumb.png


Y transportamos con el menú:

Notas > Transposición...
creacrion_arreglos_033.png


En la casilla de semitonos introducimos 2, ya que la pieza está en Fa Mayor y queremos subirla 1 tono.
Marcamos la casilla Transponer las armaduras y pinchamos en Aceptar.
El resultado será el siguiente:

creacrion_arreglos_034-thumb.png

Añadir el corchete

Es usual agrupar los pentagramas de distintos instrumentos con corchetes. Para añadir un corchete a nuestra pieza utilizaremos la paleta (F9 para activarla y desactivarla) y dentro de esta la subpaleta Llaves (clic para expandirla).
Pinchamos en el corchete y lo arrastramos hasta el primer compás del pentagrama de la flauta soltandolo cuando cambie de color:

creacrion_arreglos_038-thumb.png


Hacemos doble clic sobre el corchete. Pinchamos y arrastramos el tirador que aparece hasta el pentagrama del fagot:

creacrion_arreglos_039-thumb.png

Ahora el corchete se superpone a los números de compás. Para subirlos vamos al menú:

Estilo > Editar Estilos de Texto...
Editar Estilos de Texto.png


En la lista seleccionamos Números de compases y en Desplazamiento modificamos el desplazamiento de Y a -1.00sp.

Modificar los nombres de los instrumentos

Tan sólo nos queda modificar los nombres de los instrumentos para ponerlos en español.
Para ello hacemos doble clic sobre cada nombre, borramos y reescribimos el nombre:

creacrion_arreglos_042-thumb.png


No olvides modificar también los nombres cortos.

El resultado final debe ser similar a la siguiente imagen:

creacrion_arreglos_043.png


Musescore-mu-whitebg-l.pngIdiomes:valenciàcastellanoEnglish