Obre el menú principal

Edició d'arxius d'àudio

Funcions de les ferramentes d’edició.

Les funcions d’edició d’arxius d’àudio són semblants a l’edició de textos. Les operacions bàsiques són les de seleccionar, copiar/apegar i esborrar. Les accions previstes en la barra d’edició.

Seleccionar

Esta acció és una de les més freqüents i necessària en la majoria de les accions d’edició. Es tracta de triar una zona en la pista de l’arxiu d’àudio per a editar-la o introduir algun efecte especial.

 • L'acció de seleccionar es pot realitzar de diverses maneres:
 1. Forma manual: fer un clic en la zona inicial i, arrossegant amb el cursor pressionat, seleccionem la zona.
 2. Forma automàtica: per mitjà d’un clic ens situem en la zona inicial i pressionant la tecla de les majúscules decidim el límit final de la zona. Automàticament apareix la zona seleccionada.
 3. Menú: Accions dutes a terme recorrent als menús textuals >Menú >Editar >Seleccionar.
 • El procediment seria el següent:
 1. Seleccionar tot l’arxiu.
 2. Fixar per mitjà del cursor en la línia final de la zona que es desitja seleccionar i polsar >Editar >Seleccionar >Comienzo en el cursor. Automàticament apareix la selecció de dreta fins a l’inici d’arxiu.
 3. Fixar per mitjà de cursor en l’inici de la zona a seleccionar polsar i >Editar >Seleccionar >Cursor al final de pista. Queda seleccionada la zona fins al final de l’arxiu.

Copiar

Una vegada seleccionat el fragment, activem la tecla corresponent de copiar i amb un toc del cursor ens situem en la zona on desitgem apegar-la.

Esborrar

Seleccionem el fragment i activem la tecla corresponent. Podem recuperar allò que s’ha esborrament per mitjà de l’acció del menú >Pegar.

Tallar

Seleccionem i activem la icona corresponent.

Una de les funcions d’esborrar i tallar consistix a seleccionar una zona determinada i esborrar tot allò que es trobe fora de la mateixa. Esta acció només pot fer-se si utilitzem la icona corresponent al comando específic de la barra d’edició.

Silenciar

És una funció peculiar de l’edició del so. Es tracta de seleccionar un fragment d’àudio i eliminar el so que continga per a transformar-ho en silenci. En esta operació no eliminem eixa part de l’arxiu sinó que la convertim en silenci. El silenci és un dels elements bàsics del so. A més de pautar els ritmes, la seua missió fonamental té com a objectiu deixar espai i protagonisme a la imatge, al text, vídeo o a un altre so que s’inserix en una narració.

Fer/desfer

Molt útil per a corregir errors i tornar a la situació anterior.

Zoom

Ens acosta la imatge. És necessari per a poder realitzar accions que requerixen una gran precisió.

Ajustar

Es pot ajustar una selecció a la grandària de la finestra per a poder intervindre més còmodament en ella. La segona possibilitat és la d’ajustar tot l’arxiu a la finestra i tindre una visió de conjunt.

Nota idea.png
Les funcions d’edició mencionades són útils i ens permeten:
 • Eliminar els inicis i finals dels arxius sense so.
 • Simultanear música amb narració de dos arxius distints o mesclar fragments de música amb narració, mesclant els dos arxius en un a soles.
 • Seleccionar fragments de cançons, eliminant la resta.
 • Pegar en un mateix arxiu fragments de cançons i afegir silencis oportuns, exigits, en el guió previst d’un multimèdia per a marcar el ritme o permetre visualitzar textos.
 • No obstant devem de tindre en compte que, inclús els silencis, ocupen espais importants en els arxius. En conseqüència, és fonamental planificar els objectius i establir les necessitats en el guió, contemplant totes aquelles possibilitats d’estalvi en la grandària dels arxius.Exercici guiat

Pretenem suprimir la part inicial i final de l’arxiu que no conté text llegit. Podem procedir de dos formes distintes:

1. Seleccionem la zona i les tallem.

2. Seleccionem el contingut de l’arxiu que ens interessa i activem la tecla de >edición >Recortar fora de la selecció


Guardant una selecció.

De vegades ens resulta interessant triar una part d’un arxiu i guardar només la part seleccionada. El procediment és el mateix: Seleccionem la zona d’àudio que ens interessa. Guardem dirigint-nos al Menú >Archivo >Exportar selecció com a ..., funció que ens oferix, al mateix temps, la possibilitat d’exportar davall cada un dels formats possibles.

Divisió d’un arxiu.

Hi ha dos modalitats bàsiques de divisió:

 1. Fragmentación d’un arxiu en parts.
 2. División selectiva d’una part de l’arxiu, substituint el buit per mitjà de silenci.

Tant una modalitat com l’altra, tenen com a utilitat:

 • En el cas de la gravació d’una narració realitzada en un sol acte, poder dividir-la en parts que posteriorment guardarem en arxius d’àudio independents per a inserir-los on ens interesse.
 • Se pot segmentar una cançó o peça musical per a intercalar els fragments resultants en una narració oral pregravada.
 • Podemos seleccionar fragments musicals d’una mateixa peça musical que considerem més adequats al guió previst.
 • Eliminar un fragment seleccionat prèviament per a destacar un altre element.

Exercici guiat

Ens proposem dividir un arxiu sonor en diversos trossos (so segmentat). El procediment és el següent:

 • Una vegada obert l’arxiu, seleccionem el primer fragment.
 • Para dividir-ho en pistes diferents, ens n’anem al menú >Editar >Dividir.
 • Realizamos les divisions successives.
 • Por últim, podem anar guardant-les després de retolar-les activant la selecció de cada una elles, després de pressionar sobre el menú de pista,.


Mescla d’arxius.

La raó que justifica la mescla i conversió de dos o mes arxius en u és facilitar el transport i la inserció de mescles de narracions de veu i fons musical en materials multimèdia. La mescla facilita el procés d’inserció i activació de dos o més arxius com un a soles. Podem reconvertir el nou arxiu de mescla a la situació inicial, per mitjà del comando “desfer”, sempre que no hàgem guardat el resultat com un arxiu nou.

Hi ha dos procediments per a mesclar arxius d’àudio amb Audacity:

 • Realitzar la mescla en pantalla. S’obrin els dos arxius en la mateixa pantalla. Audacty exposa en pantalla els arxius, inclús aquells que són de formats distints i condicions diferents, ajustant-los i sincronitzant-los. Convé regular el volum, especialment el que ens servix de fons musical i comprovar per mitjà d’audicions prèvies que la futura mescla ens satisfà. Se seleccionen els dos per mitjà d’un clic del cursor, mantenint la tecla de les majúscules 'pressionada o bé seleccionem els dos arxius manualment arrossegant des del principi fins al final. Ens dirigim al Menú >Pistas >Mezclar i generar. Automàticament es mesclen visualitzant-se el resultat en la pantalla. Si un dels dos és estèreo apareixeran en dos pistes. Es guarda l’arxiu anomenant-lo novament i exportant-ho en el format desitjat.
 • Guardant la selecció conjunta. Per mitjà d’este procediment no visualitzem el resultat fins no obrir l’arxiu “mescla”. Seleccionamos els dos arxius amb un clic del cursor en la barra de cada pista mantenint la tecla de Majúscules pressionada i ho guardem en el format desitjat. Esta segona opció requerix obrir l’arxiu per a veure el resultat. En qualsevol dels casos el procés i resultat és el mateix.

Ferramenta envolvent.

La ferramenta “envolvent” permet introduir variacions de volum. La raó que justifica la seua existència es basa en què al modificar el volum d’un arxiu d’àudio, utilitzant els controls del volum de la barra de pista, afecta de manera conjunta a tot l’arxiu i no a una de les seues parts. La ferramenta s’activa per mitjà de la tecla corresponent tal com apareix en la imatge. Una vegada activada la ferramenta, la imatge de la pista apareix delimitada per una línia blava que indica el límit de la “envolvent”. Es pot augmentar o disminuir el volum fent clic amb el cursor sobre la línia blava per a crear un punt de control. Les variacions del volum tenen un recorregut des de 0-150% de l’original.

Modificarem el volum arrossegant suaument el punt de control cap amunt o cap avall. Per a crear zones amb augment/disminució progressiva de volum, hem de crear tres punts de control i arrossegar cap amunt el que tenim situat en el centre. Una forma de eliminar un punt de control és seleccionant-ho amb el cursor i, amb el botó esquerre del ratolí pressionat, arrossegar-ho fora de la pista. La “envolvent” és de gran utilitat per a modificar, augmentar o disminuir una música de fons que acompanya a una narració.


Exercici guiat

Ens proposem modificar el volum de la música que acompanya a una narració perquè puga escoltar-se esta amb nitidesa.

Procedim de la manera següent:

 • Obrim l’arxiu d’àudio que conté la peça musical.
 • Importem l’arxiu que continga la narració gravada.
 • Si la cançó és llarga decidim eliminar la part que ens sobra i a continuació fer clic en >Ver i >Ajustar a la finestra.
 • Desplazamos lleugerament en el temps l’arxiu de la narració i introduïm espais de silenci en la narració.
 • Activem la tecla de control de ferramenta envolvent.
 • Modifiquem el volum de la peça musical, tant el general (barra de pista) com el de la ferramenta envolvent en aquells punts concrets que ens interessen per a ajustar-los al text oral.
 • Podem al seu torn modificar la pista de l’arxiu de text oral amb l’envolvent.
 • Posteriorment podem mesclar els arxius, en el cas que el resultat siga satisfactori.Idiomes:valenciàcastellanoEnglish