Obre el menú principal

Efectes en Audacity

Introducció

Audacity oferix diferents efectes i filtres segons les versions del programa que utilitzem:

 • Plugins VST. La tecnologia VST és una interfície per a crear efectes creats per empreses o particulars. Per a poder usar-los ha d’instal·lar-se un plugin especial denominat VST Enabler (Windows i Mac)
 • Plugins Nyquist. Es tracta de crear efectes cridats Nyquist, ja que s’utilitza el llenguatge de programació Nyquist.
 • LADSPAT (per a algunes aplicacions de Linux).

Per a aplicar un efecte és necessari tindre obert un arxiu d’àudio.

El procediment seria el següent:

 • Triem per mitjà de la selecció manual o automàtica una zona concreta o l’arxiu complet.
 • Triem un dels efectes interns de la llista dirigint-nos a Menú >Efecte.
 • Ajustem els paràmetres de l’efecte, que apareixen en un menú desplegable.
 • Apliquem la funció de previsualització, que ens anticipa sempre una mostra del resultat.  
 • Si no és satisfactori, estem a temps de no aplicar l’efecte. En cas de resultat satisfactori, apliquem l’efecte activant la tecla >Aceptar.
 • El programa tarda més o menys temps en funció de la característica de l’efecte en qüestió i de la grandària de l’arxiu.
 • Comprobem els resultats i de no quedar satisfets, podem desfer l’operació.

Más información http://audacity.sourceforge.net/download/plugins

Efecte: canviar temps sense canviar el to.

Canviar el temps significa ralentitzar o accelerar el temps d’una onda sense que varie el to de la mateixa. Normalment si s’accelera el temps, es genera un so més agut i al contrari, si retardem el temps obtenim un so més greu. Aplicar este efecte, tracta d’evitar tals conseqüències i ens permet accelerar o ralentitzar una narració sense que el to de veu patisca variacions o distorsions.

El procediment consistix a seleccionar l’arxiu i aplicar directament l’efecte.

Exercici guiat 

Ens proposem accelerar la narració sense que es distorsione la veu. Procedim de la forma següent:

 • Obrim l’arxiu mag, que tenim gravat. Observem en la barra de temps que dura 48 segons.
 • Procedim a seleccionar tot l’arxiu (opció per la qual optem) o podem aplicar-la a una selecció concreta, romanent la resta inalterat.
 • Apliquem l’efecte “canviar temps” seleccionant-ho de la llista.
 • En el menú desplegable acurtem la longitud d’ona de 48 a 40 segons, la qual cosa suposa un 20% de descompte en la ralentització.
 • Activem la previsualització i, si ens satisfà el resultat, >Aceptamos.

Efecte: Canviar el to sense canviar el temps.

Recordem que el to i el temps estan relacionats directament. Si canviem un d’ells, canvia l’altre també, llevat que introduïm l’efecte de què parlem. En esta ocasió modificarem el to sense que canvie el temps, que romandrà inalterat. L’aplicació de l’efecte la podem realitzar de tres maneres distintes:

 1. Tó: podem fer variar al to amb un sistema equivalent a les notes musicals A, B.C.D,E, F, G corresponents a LA, SI, DO, RE, LA MEUA, FA, SOL
 2. Semitó: és una mesura equivalent al 50% a l’anterior ja que dos semitons equivalen a un to.
 3. Frecuència: per mitjà d’este mètode es canvia directament la freqüència. Canvi percentual: podem introduir el valor directament o per mitjà del desplaçament de la barra horitzontal.

Exercici guiat

Ens proposem canviar el to de la primera frase de la narració del conte "Pedro i el llop" sense que es varie el temps. Procedim de la forma següent:

 • Obrim l’arxiu que tenim gravat.
 • Procedim a seleccionar la frase concreta.
 • Apliquem l’efecte canviar to seleccionant-ho de la llista.
 • En el menú desplegable canviem el to de B a E, la qual cosa nos presenta un resultat de canvi de 4 semitons i un percentatge de variació de 33.484 %..
 • Activem la previsualització i, si ens satisfà el resultat, >Aceptem.
 • Comprobem que es produïx un canvi de to, romanent la resta de la veu inalterada i el temps de l’arxiu és el mateix.

Efecte: Eco.

La finalitat de l’efecte consistix en repeticions successives de la frase, atenuant progressivament el volum del so. És d’utilitat per a emfatitzar frases de despedida en la distància o reproduccions d’eco en situacions en què se suposa que s’està en la naturalesa.

El procediment és l’habitual: selecció de la frase o paraula i aplicació. Els paràmetres que intervenen són:

 • El temps de retard: es mesura en segons i és la diferència entre un eco i un altre.
 • El factor de decaïment: la seua mesura oscil·la entre 0 (no hi ha eco) i 1 (el mateix volum). Allò més habitual és que el decaïment del volum siga al 0.5 %.

Exercici guiat

Proposem aplicar l’efecte d’eco en la nostra primera gravació (podem fer-la en una altra gravació original). Hem seleccionat la frase: Fixa-vos en l’estrela del meu gorro!

El procediment seria el següent:

 • Escuchamos la reproducció de l’arxiu i per mitjà d’un clic del ratolí marquem l’inici de la frase.
 • Seleccionamos la frase.
 • Aplicamos l’efecte eco, establint un segon en el temps de retard i amb un decaïment de 0,500000.
 • Previsualizamos i acceptem.
 • Los canvis són perceptibles.
 • Escuchamos els canvis introduïts per l’efecte. 

Efecte: Fade In/Fade Out.

Consistix en l’augment progressiu del volum a partir de la marca d’inici (Fade in) o el seu contrari, que és la disminució progressiva o esvaïment del volum (Fade out). Són molt utilitzats en multimèdies per a: Donar l’entrada suaument a peces musicals de fons o bé esvair el so quan en la peça musical s’acosta un silenci que queda complementat amb narració oral. En definitiva es tracta d’evitar canvis bruscos. Simular veus que s’intensifiquen per l’acostament en la distància respecte a l’oient i, al contrari, l’allunyament de veus que es distancien. El procediment que s’ha de seguir per a la seua aplicació és l’habitual, consistent a seleccionar successivament les zones de l’àudio on volem aplicar els efectes. En l’aplicació dels efectes, no apareix cap quadro de diàleg, la qual cosa ens obliga a fer diferents assajos i audicions fins a quedar satisfets del resultat obtingut.

Efecte Autoduck

Per a combinar veu i música automàticament.

Eliminació de soroll.

Es tracta d’un efecte de molta utilitat per a eliminar els sorolls que genera el fet de gravar en unes condicions que no són les òptimes. És ideal per a eliminar soroll d’ambient , com a ventiladors, soroll de fons de discos de vinil o brunzits. No és de molta eficàcia al tractar d’eliminar música d’ambient. Es tracta d’un efecte aplicable a totes les gravacions per a optimitzar el seu acabat final. Hi ha dos problemes freqüents que distorsionen la qualitat: el soroll i l’efecte clic.

 • Eliminar el soroll: Audacity exigix poder reconéixer prèviament el soroll per a tractar d’eliminar-ho després.
 • Eliminar l’efecte clic: ens exigixen establir el llindar i el pic d’amplària màxima, a partir dels quals queda eliminat.


Exercici guiat

Ens proposem eliminar el soroll de la part inicial en una gravació de veu. El procediment per a aplicar este efecte és l’habitual:

 • Seleccionar part de l’arxiu per mitjà d’una selecció manual.
 • Nos dirigim al Menú >Efecto >Eliminar soroll i seleccionem >Obtener perfil de soroll
 • A continuació, seleccionem per complet l’arxiu per mitjà d’un clic en la barra d’edició de la pista. Tornem al Menú >Efecto>Eliminar soroll i previsualitzem durant uns segons el resultat. Comprovem que l’àudio no resulta distorsionat ni amb efecte metàl·lic.
 • En cas de resultat satisfactori apliquem >Eliminar soroll.


Efecte: Amplificar el so.

L’efecteamplificar té com a finalitat augmentar el volum d’una paraula, expressió o part d’una narració a fi d’emfatitzar el seu protagonisme expressiu per raons del guió. El procediment consistix a seleccionar la paraula o frase que desitgem amplificar i aplicar l’efecte en Menú >Efecto >Amplificar.

Movem el potenciòmetre horitzontalment fins a aconseguir els decibels desitjats.

Pre-visualizamos els resultats i si no distorsiona i el resultat és satisfactori, >Aceptamos. 

Efecte: BassBoost (Realçar greus).

Este efecte permet realçar frases o expressions intensificant la gravetat dels sons mentres deixa la majoria de les altres freqüències sense modificar. La combinació entre el volum dels decibels i la modificació de la freqüència produïx un resultat útil per a potenciar l’expressivitat en un fragment de la narració. És més efectiu si no passem el límit de 12 dB.

El procediment seria el següent:

 • Seleccionar la paraula o frase que desitgem realçar.
 • Aplicar l’efecte dirigint-nos al Menú >Efecto >BassBoost.
 • Movemos el potenciòmetre horitzontalment fins a aconseguir els decibels desitjats i modificar la freqüència.
 • Previsualizamos els resultats i si no distorsiona i el resultat és satisfactori, >Aceptamos.

Efecte: Compressor.

L’efectecompressor, estreta la gamma dinàmica de la selecció perquè les parts que sonen més alt se suavitzen d’acord amb un llindar establit, mantenint igual el volum de les suaus. El procediment és l’habitual: seleccionar l’arxiu complet o una selecció d’una zona concreta i aplicar l’efecte. En el quadro del menú desplegable es mostra el llindar (línia groga) i la proporció d’atenuació (línia blava). Hem d’establir el llindar i el factor d’atenuació (proporció). Per a suavitzar el resultat, podem modificar el temps d’atac. 

Efecte: Repetir.

Este efecte permet repetir fragments de text o de narració tantes vegades com li indiquem en el menú desplegable. La seua utilitat és important si tenim en compte que podem aplicar-ho tant a narració com a música o inclús als silencis.

Efecte: Revertir.

La seua finalitat és invertir el so seleccionat, de tal manera que l’audició comence pel final. Amb ell s’obtenen resultats molt curiosos amb la música i efectes molt originals que ens poden ser útils en els multimèdies. El procediment és l’habitual de seleccionar el fragment de la peça musical que desitgem revertir i a continuació aplicar l’efecte.

Efecte: Ecualizador.

Reforça o reduïx les freqüències arbitràries establides. Podem seleccionar una d’elles per a ecualizar el so d’alguns fabricants coneguts de cases discogràfiques o dissenyar la nostra pròpia corba. El menú desplegable ens oferix un gràfic amb què podem potenciar o atenuar les freqüències per mitjà de l’ús del ratolí i actuant sobre el gràfic. També, per mitjà del comando >Cargar corba pre-difinida, podem seleccionar algunes de què ens oferixen.

Efecte: Wahwah.

Este efecte pretén que l’audició circule alternativament pels altaveus esquerre i dret a l’ajustar automàticament la fase del canal esquerre i dret en una gravació estèreo, de forma tal que la paraula pareix passar d’un parlant a un altre. S’utilitza un oscil·lador de baixa freqüència (LFO) per a controlar el moviment del filtre a través de l’espectre de freqüència (no recomanem que siga excessivament ràpid).

Efecte: FFT.

Servix per a augmentar o disminuir exactament les freqüències que vullguem. Però hem de prestar atenció a les distorsions. Per mitjà del ratolí podem modificar la línia gràfica.

Efecte: Invertir.

Eliminar la veu d’una gravació en estèreo. Este efecte invertix les mostres d’àudio en sentit vertical, de dalt cap avall. Aparentment no afecta el so, però ocasionalment és útil. Invertint un dels canals i no l’altre, les veus s’eliminen, deixant només els instruments. Perquè funcione el mateix senyal de veu ha d’estar present en ambdós canals. Este procediment no funciona amb totes les gravacions. Ha de ser una gravació estèreo en què és possible llevar les veus, per la manera en què va ser mesclada en l’estudi. Si llevem el canal dret del canal esquerre de la gravació, les veus les silenciarem completament, deixant només els altres instruments.

Exercici guiat

Proposem eliminar la veu d’una cançó en estèreo. Per a aconseguir-ho, es procedix de la manera següent:

 • Importar una gravació estèreo.
 • Nos dirigim al menú de la pista (la fletxa xicoteta apuntant cap avall), seleccionem >Partir pista estèreo.
 • Seleccionaremos la pista inferior (canal dret) i utilitzarem l’efecte Invertir del menú Efecte.
 • Mediante els menús contextuals per a convertir ambdós canals en Mona, els mesclarem junts utilitzant Mescla Ràpida.
 • Si tenim sort, les veus quedaran eliminades o atenuades.

Efecte: Normalitzar.

Este efecte convé aplicar-ho al final dels projectes, abans de combinar totes les pistes. Consistix a aplicar un factor d’amplificació de manera que el pic abast un valor determinat prèviament amb la finalitat d’aconseguir que el volum de totes les pistes tinguen un valor semblant. L’opció d’Eliminar qualsevol desalineació vertical permet suprimir els murmuris de fons que es produïx a l’estar el senyal lleugerament desplaçada respecte al centre d’intensitats. L’opció de Normalitzar màxima amplitud a -3 dB amplifica el pic del so a -3 dB i aplica a la resta de la selecció la mateixa amplificació. 

Altres Efectes.

 • Menú Generar Soroll blanc: genera un so que pot ser utilitzat com a efecte especial.
 • Silencio: origina silenci a determinar en segons. Es pot inserir en la pista d’àudio o bé pot substituir la selecció prèvia.
 • Tono: produïx un to prèviament definit en la seua forma d’onda, freqüència i amplitud.
 • Click Track: crega una pista de dos tons que hem de definir a l’utilitzar el comando.
 • Pluck: genera una so de guitarra segons el numere que definim.

Instal·lació de plugins.

El procediment per a instal·lar plugins amb efectes especials, creats per particulars o empreses, consistix a descarregar-los, ubicar-los en la carpeta de plugins d’Audacity i, una vegada depositats allí, apareixeran arreplegats o en el menú Efecte o bé en el menú Generar.

Per a instal·lar plugins fets amb el llenguatge de programació Nyquist, podem anar a l’adreça d’Internet: http://audacity.sourceforge.net/help/nyquist?lang=es 

Audacity (versió compatible amb Windows) pot carregar efectes VST amb el plugin VST Enabler. El procediment consistiria a descarregar-ho de la direcció: http://audacityteam.org/vst i una vegada descomprimit es deposita en la carpeta de Plugins d’Audacity. Els efectes apareixeran en el seu menú corresponent.
Idiomes:valenciàcastellanoEnglish