Obre el menú principal

Canvis

Què és LliureX?

32 octets eliminats, 23:36, 13 jul 2013
cap resum d'edició
'''¿Qué es Què és LliureX?'''
LliureX es és el proyecto projecte de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana cuyo objetivo es introducir las té com a objectiu introduir les TIC (Tecnologías Tecnologies de la Información y ComunicaciónInformació i Comunicació) basadas basades en software libre programari lliure en el sistema educativo educatiu de la Comunidad Comunitat Valenciana.
== Las principales características de Les principals característiques del LliureX sonsón: ==
1. Completamente Completament bilingüe: castellano y valencianocastellà i valencià.
2. Selección de aplicaciones Selecció d'aplicacions adaptada al sistema educativo valenciano y creación educatiu valencià i creació de nuevas herramientas administrativas y de usuarionoves eines administratives i d'usuari: La mayor parte de las áreas curriculares major part de les àrees curriculars d'Infantil, Primaria y Secundaria disponen de aplicaciones educativas de interésPrimària i Secundària disposen d'aplicacions educatives d'interès.
3. Simplicidad de instalaciónSimplicitat d'instal · lació /administraciónadministració.
4. Planificación Planificació adaptada al calendario calendari escolar y a la ia l'oferta de formaciónformació.
5. Documentación actualizada siguiendo Documentació actualitzada seguint el desarrollo desenvolupament de la distribucióndistribució.
6. Modelo Model de centrocentre /aula específicoespecífic.
7. Diferentes adaptaciones Diferents adaptacions o 'saboressabors' en función funció del nivel educativo ynivell educatiu i /o espacio espai del centro centre (EscritorioEscriptori, Infantil, Música, Biblioteca, Pime, etc.)  8. Suport d'altres idiomes (basc, gallec, romanès, rus, xinès, àrab ...) per a determinades aplicacions.
8. Soporte de otros idiomas (vasco, gallego, rumano, ruso, chino, árabe...) para determinadas aplicaciones.
{{Languages|Què és LliureX?}}
3.103
modificacions