Obre el menú principal

Repositori LliureX 10.09 client

## AUTOMATICALLY GENERATED BY lliurex-apt-live

#Name: Client
deb file:///net/mirror/llx1009/ llx1009 main restricted universe multiverse partner

#Client deb sources 
deb http://mirror/llx1009 llx1009 main restricted universe multiverse partner

### LliureX llx1009 pools
#deb http://lliurex.net/leia llx1009 main restricted universe multiverse partner

Nota clasica.png posant # davant activem i desactivem els repositoris, si tenim descarregat el mirror local i es munta correctament el directori /net als clients, el repositori més ràpid és el que comença amb "file"