TipsLliureX19

De wikimanuals
Jump to navigation Jump to search
Nota clasica.png Recopilació de Tips realitzada en el canal de Telegram de la Comunitat Edutictac [1].


Llançar aplicacions amb retard al inici del sistema

1. Dins del home de l'usuari anar al directorio

   .config/autostart-scripts

2. Crearem un script que espere 10 segons (o els que indiquem) i després execute el firefox. 3. Crear pegant el següent codi a la terminal:

   echo '#!/bin/bash
   sleep 10 #Temps a esperar
   firefox' > exe_firefox.sh && chmod +x exe_firefox.sh