Obre el menú principal

Treballar amb Google Drive: un exemple d'elaboració conjunta dels continguts del projecte grupal

La revisió el 23:53, 13 jul 2013 per Sasogu (discussió | contribucions) (Es crea la pàgina amb «{| style="color:green; background-color:#F0FFF0;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" |- | <font face="Arial, Verdana"><small>[[Google_Drive_com_a_suport_del_tr...».)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Torna a l'índex


Primers documents a treballar amb Google Docs: relatius al procés de treball

El grup ha de treballar els diversos documents que us proposem a continuació, emprant eines (Google Drive) i estratègies col·laboratives:

Documents relatius al procés de treball:
 • Document 1: Repartiment de tasques i acords de gestió de la documentació i control de canvis
 • Document 2: Temporització del treball i planificació
 • Document 3: Diari de reunions síncrones (dia i hora, participants, temes tractats i acords finals)
 • Document 4: Revisió i valoració grupal
Documents relatius al projecte grupal:
 • Document 5: Elecció del tema i presentació (justificació) del tema

A continuació us expliquem en què ha de consistir cadascun dels documents relatius al procés de treball.

Aquests primers documents que elaborarà el grup de treball estan destinats a concretar les responsabilitats individuals i col·lectives, les estratègies de treball i la planificació grupal. A més a més, es contempla l'avaluació i revisió de la concreció d'aquests acords.

Els acords que consensuï el grup han de ser vàlids per a tot el treball col·laboratiu:

 • per a l'elaboració dels documents a Google Docs
 • per a la interacció a l'espai grupal del l'aula
 • per a l'edició del wiki del projecte


Document 1

Repartiment de tasques i acords de gestió de la documentació i control de canvis


En el document 1 cal consensuar els apartats següents:
1. Repartiment de tasques
 • Tasques relacionades amb la gestió del procés
 • Tasques relacionades amb el contingut
2. Acords de comunicació
 • Disponibilitat personal: cada membre del grup ho especificarà
 • Freqüència de connexió
3. Eines de treball
El document es guardarà amb el títol: "NOMDELGRUP_Acords"


Indicacions
1. Repartiment de tasques
En aquest punt, heu de concretar en cada cas si la responsabilitat és individual (indicant el nom de la persona responsable) o col·lectiva:
Tasques relacionades amb la gestió del procés
Primer de tot, cal tenir present que:
 • Les tasques de gestió tant poden recaure sobre una única persona, com poden ser compartides o rotatives.
 • En tot cas, cal assignar sempre una persona indicant el seu nom. Si es decideix que sigui rotativa, cal indicar els períodes que corresponen a cadascú.
Tasques a repartir:
 • Coordinació: la coordinació sempre recau sobre una de les persones del grup, ara bé, el càrrec pot ser únic o rotatiu. Aconsellem que sigui únic, ja que resulta la més efectiva. El coordinador/a ha d'establir també un criteri, consensuat pel grup, pel que fa a la durada de les intervencions i l'aportació de idees, i vetllar pel seu acompliment. També farà d'interlocutor/a amb el consultor/a.
 • Organització de l'àrea de fitxers de l'àrea grupal de l'aula.
 • Revisió i correcció del text: pot recaure en una persona o cada autor o autora pot responsabilitzar-se de la correcció dels seus textos.
 • Supervisió de la construcció de la wiki i els documents finals: pot ser un càrrec únic, rotatiu o compartit. Es tracta de vetllar per la presentació correcta dels documents finals abans de ser lliurats al consultor/a i sol·licitar als autors i autores els canvis que siguin pertinents.
 • Altres que el grup consideri convenients.
Tasques relacionades amb el contingut
Primer de tot, cal tenir present que:
 • Hi ha dos nivells d'autoria, i cal indicar-ho en cada cas:
 • 1. Autoria compartida: són aquells documents que s'han d'elaborar entre tots els membres del grup. És necessari designar un autor o autora que crearà cadascun dels documents i la seva estructura inicial, perquè la resta del grup hi pugui seguir treballant.
 • 2. Autoria individualitzada: són aquells documents elaborats per un únic autor/a, relatius, sobretot, als diversos apartats del projecte.
 • El repartiment dels continguts (indicar el tipus d'autoria) es farà:
 • En funció dels documents que s'han de treballar a Google Docs.
 • En funció dels apartats de l'índex del projecte (quan aquest s'hagi concretat).
Cal fer el llistat dels documents a repartir i de cadascun cal indicar:
 • Document: per exemple, "Acords grupals".
 • Autoria (indicar el nom de l'autor/a individual o, si és col·lectiva, del / de la responsable de crear el document inicial).
 • Eina emprada: per exemple, Google Docs.
 • Data de finalització de les intervencions i aportacions.
 • Data de lliurament al consultor o consultora.
 • Etc.

(^Top)

Document 2

Temporització del treball i planificació


En el document 2 cal consensuar, en una taula, els apartats següents (si es donen) indicant:
De cada PAC cal indicar
 • Activitat.
 • Document.
 • Responsable de l'activitat.
 • Autor/a del document.
 • Data d'inici.
 • Data de finalització (cal deixar uns quants dies, després que s'hagin acabat les aportacions, per a fer una revisió final abans del lliurament).
 • Data de lliurament al RAC (Registre d'Avaluació Continuada).
 • Eina (Google Docs, wiki, espai de Debat del grup, àrea de fitxers, word/writer...).
 • Altres apartats que el grup consideri.
El document es guardarà amb el títol: "NOMDELGRUP_Planing".


En aquest enllaç podeu veure un exemple de planificació.

INDICACIONS
 • És imprescindible que s'indiqui en cada cas el nom de la persona responsable de dinamitzar l'activitat o de l'autoria del document. Si s'indica "Tot el grup" s'entén que és el coordinador i coordinador del grup qui inicia l'activitat i la dinamitza.
 • Aquest calendari podrà ser modificat a mesura que el projecte avanci, però cal respectar al màxim les dates consensuades en un inici pel grup.
 • Per guardar el document, posteriorment, en format .doc, canvieu el paràmetre “Orientació”: Menú Arxiu / Configuració d'impressió / Orientació: horitzontal.


Document 3

Diari de reunions síncrones

Aquest document està pensat com a registre dels acords que es prenguin en comunicacions síncrones del grup, per exemple, si es desenvolupa un debat en un xat.

El document 3 servirà per portar una relació de cadascuna de les reunions (si es donen) indicant:
 • Dia i hora
 • Participants
 • Temes tractats
 • Acords finals
El document es guardarà amb el títol: "NOMDELGRUP_Diari"

Aquest document/diari permet al consultor/a estar assabentat de les discussions que es desenvolupin fora de l'àrea de debat del grup.

Recordeu, però, que el recurs del xat (comunicació síncrona) només cal emprar-lo en comptades ocasions, ja que no resulta fàcil fer coincidir la disponibilitat de tots els membres de l'equip.

El xat és, sens dubte, una manera de prendre decisions sobre un tema que resulti urgent resoldre de manera àgil.

“El fet que coincideixin tots els membres de l'equip en el temps pot accelerar aquest procés. Cal advertir que sempre que es facin aquestes trobades virtuals sincròniques, en primer lloc cal concertar un dia i una hora que vagin bé a tots els membres i, en segon lloc, ha de quedar molt clara la finalitat de la reunió i els temes a tractar, perquè tots els membres la puguin preparar i perquè les contribucions siguin valuoses i no repetides.”

Font: M. Guitert; F. Giménez. El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic.

Una vegada hem consensuat les estratègies de treball i el repartiment de documents, el grup començarà a elaborar els documents que serviran per iniciar el projecte grupal i estructurar els seus continguts.


Document 4

Revisió i valoració grupal

També és important que tots els membre participin de la valoració. Una manera seria que cada membre respongui a cada un dels aspectes generals i que finalment una persona designada pel grup faci un resum i valoració grupal de cada criteri, amb les aportacions individuals.

En el document 4 podem valorar el treball grupal revisant els aspectes següents:
 • Comunicació i interacció
 • Planificació i organització
 • Gestió i intercanvi d’informació
 • Revisar les actituds individuals respecte al treball grupal
El document es guardarà amb el títol: "NOMDELGRUP_Valoració"


Document 5

Elecció del tema i presentació (justificació). Proposta de títol


En el document 5 cal consensuar:
 • El tema que el grup treballarà en el seu projecte
 • Una proposta de títol
 • La presentació i justificació del tema
El document es guardarà amb el títol: "NOMDELGRUP_Tema"


Indicacions generals

 • El títol que poseu a cada document ha de seguir la pauta que se us indica en cada cas. D'aquesta manera el consultor/a ho tindrà més fàcil a l'hora d'organitzar tots els documents que compartirà amb tots els grups.
 • Respecteu els textos escrits per altres companys. Si feu modificacions o afegits importants justifiqueu-ho inserint un comentari al marge.
 • Recordeu que sempre es poden recuperar versions anteriors d'un document gràcies a la funció Historial de revisions (al menú Eines). Amb aquesta funció també podreu revisar les intervencions de cadascun dels autors i autores.

(^Top)


Torna a l'índex